Nippanappa Oy:n tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nippanappa Oy
Y-tunnus: 0599918-3
Liisankatu 19, 00170 Helsinki

09 1351 229
info@nippanappa.com

www.nippanappa.fi
www.nippanappa.com
www.nippanappa.net
www.nippanappa.org

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Niko Tervamäki
info@nippanappa.com
09 1351 229

3. REKISTERIN NIMI

Nippanappa Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterin osalta myyntisopimukseen ja markkinointirekisterin osalta suostumukseen perustuvan perusteen pohjalta.

5. KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaan tilausten arkistointi ja käsittely, tilastointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on viestintä, tiedottaminen ja erilaiset kohdennetut suoramarkkinointitoimet kuten uutiskirjeiden, puhelinsoittojen tai muut rekisteröidyn toivomat yhteytenottotyypit.

Asiakasrekisteriä käytetään myös verkkokaupan ja Nippanappa Oy:n toimintojen kehittämiseen, tilastointiin ja palvelun laadun varmistamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa ja tavoilla.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi, käynti- ja postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot
 • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja lisätiedot
 • IP-osoitetieto tai muu palvelun kautta saatava teletunniste
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Rekisteriin sisältyvät myös tiedot rekisteröidyn tekemistä tilauksista ja niiden vaiheista
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Nippanappa Oy:n asiakasrekisteri. Julkiset verkkosivut. Asiakaspalveluiden tuottamat tiedot käytettyjen palvelujen osalta käsittäen myös ulkopuolisen järjestelmätoimittajan vakioimat tiedot ja tietojoukot. Asiakkaalta itseltään kerätyt tiedot.  

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain Nippanappa Oy:n käytössä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Nippanappa Oy:n kotisivu- ja verkkokauppa alustana käytettävä Shopify on kansainvälinen verkkokauppa alusta, jonka asiakaspalvelu toimii myös EU:n talousalueen ulkopuolella. Ongelma tilanteessa voimme joutua olemaan yhteydessä Shopify:n asiakaspalveluun joka sijaitsee EU:n talousalueen ulkopuolella. 

ETA:n sisällä

Shopify:n Irlannin konttori, Shopify International Ltd. vastaanottaa ja käsittelee pääsääntöisesti kaikkia ETA-henkilötietoja.

ETA:sta Kanadaan

Tietoja viedään ETA:sta Shopify:n Kanadan emoyhtiöön Shopify Inc. -yritykseen. Vienti tapahtuu Shopify:n yritysrakenteessa. Shopify Inc.:n tietoja suojataan Kanadan yksityisen sektorin yksityisyydensuojalainsäädännöllä PIPEDA, jota pidetään riittävänä GDPR.2:n nojalla.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus-ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Nippanappa Oy:n henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus kaiken tiedon osalta.

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SÄILYTYSKRITEERIT

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Mikäli tietoja ei käytetä tai päivitetä 10 vuoteen ne poistuvat rekisteristä. 

11. EVÄSTEET JA LIITÄNNÄISET

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • vierailijan selain
 • vieraillut sivut ja sivujen katseluajat

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sosiaalisen median liitännäiset

Nippanappa Oy:n sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook ja Instagram yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentamisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Nippanappa Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Nippanappa Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti henkilötunnuksen kera ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshen-kilölle tai yrityksen viralliseen postiosoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona aiemmin tässä selosteessa kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei koske tietoja, minkä säilyttämiseen kohdistuu muu lainsäädännöllinen velvoite.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.